VŠE O KŮŽI

VŠE O KŮŽI

Lidská kůže je životně důležitý orgán. Je zrcadlem svého pána. Reguluje, dýchá, chrání. Každá je jedinečná, liší se u každého člověka podle přirozených vlastností a biologického věku. Hraje významnou roli v psychice člověka. Jako nejviditelnější ukazatel zdraví ovlivňuje stav kůže i to, jaký ze sebe máme pocit a jak nás vnímají ostatní. Když je kůže zdravá a bez problémů, cítíme se spokojeně a sebejistě.

STAVBA KŮŽE

Základními stavebními částmi naší pokožky jsou buňky/lat. cellula/, které se dělí na hlavní a vedlejší útvary nebo na tzv. deriváty. Hlavními typy buněk jsou keratinocyty a korneocyty, které tvoří asi 90% buněk pokožky. Krevní cévy se v pokožce nenacházejí, buňky jsou vyživovány difúzně. Nejvýznamnějšími jsou a zároveň nejpočetnější zastoupení mají právě keratinocyty, které produkují keratin /gr. keratos/. Tyto buňky se tvarem podobají válci se základnou cca 20 mikrometrů, obsahují životaschopné jádro a přibližně 70% jejich objemového množství tvoří právě voda.

Hustě natištěné na sebe tvoří bazální vrstvu pokožky. Jejich spodní část je pevně spojena s tenkou zvlněnou vrstvou bazální membrány /lat. Lamina basalis/. Zvlnění membrány podporuje klínové spojení pokožky se semší a zajišťuje dostatečně velkou plochu mezi těmito dvěma vrstvami pro přísun živin přes krevní vlásečnice do buněk keratinocytů. V mladém věku jsou keratinocity výborně hydratované a zvlnění výrazné, avšak časem se buňky posouvají blíže k povrchu pokožky a vysychají, zplošťují se a obsah keratinu se zvyšuje. Zvlnění se vyrovnává a tím se výživa buněk zhoršuje, což má za následek i zhoršení vzhledu naší kůže. V povrchových vrstvách pokožky se nacházejí korneocyty, buňky přenášející keratin.

Vedlejšími nebo deriváty hlavních buněk jsou melanocyty, Merkelovy buňky a Langerhansovy buňky. Melanocity jsou pigmentotvorné buňky a jejich přibližné zastoupení je asi 5% z celkového počtu buněk. Barvu kůže podmiňuje pigment (melanin, hemoglobin a jeho rozpadové produkty) a tloušťka pokožky. Melanocyty se nacházejí v bazální vrstvě, ale svými výběžky zasahují i do povrchových vrstev pokožky. V melanocytech jsou melanozomy a v jejich výběžcích melaninové granule, jejichž velikost a počet určuje stupeň pigmentace kůže. U tmavě pigmentovaných skupin je granulí více a jsou větší, ale jejich biochemické složení je stejné jako u světle pigmentovaných skupin.

Melanin má velkou barvící schopnost. Pigment chrání hluboké vrstvy těla před účinkem světelného a jiného záření. Světlo podporuje vznik pigmentu přeměnou aminokyseliny tyrosin účinkem enzymu tyrozinázy, který se aktivizuje ultrafialovým zářením. Melanin je přirozený ochranný filtr proti škodlivým účinkům ultrafialových paprsků slunečního záření.

 
Epidermis osidlují i další buněčné populace s názvem Langerhansovy buňky monocyto-makrofágového systému, které pocházejí z mezodermu. Buňky hvězdicovitého tvaru mají typicky lobulizované jádro a v cytoplasmě se obvykle nacházejí Birbeckovy granule. Jsou zodpovědné za za kožní kontaktní alergické hypersenzitivní reakce a obranyschopnost organismu. Mají schopnost migrovat a fagocitvat, tzn. pokud dojde ke vpádu cizích molekul nebo tělísek do organismu, mohou zalarmovat ostatní imunitní systémy, rozpoznat tyto antigeny a pohltit cizorodé částice. Následně spolu s pohlcenými antigeny se vyplouvají do lymfatického systému, kde předají nežádoucí látky T-lymfocytem, spustí se imunitní odpověď a zneškodní je. Mohou také stimulovat produkci některých lymfocytů.

I z tohoto důvodu hrají významnou roli při kontaktních alergiích, při přijetí kožních transplantátů, atp. Pokud je naše pokožka zdravá, odmigrované buňky se nahrazují novými. Avšak vnějšími vlivy, jako je opakovaná a silná expozice UV záření, fotochemoperapie a požívání imunosupresivních léků, může být narušena jejich činnost a schopnost regenerace, což může mít za následek snížení imunitní funkce pokožky.
 

Merkelové buňky nebo disky jsou mechanoreceptory a jsou uloženy nad oblastí bazální membrány. Objevují se ve druhém trimestru těhotenství. Nenacházejí se v celé epidermě, ale pouze v některých jejích částech, například na rtech, v ústní dutině, ve vnějších pochvách vlasových kořenů nebo jako část taktilních tělísek. Nejpočetnější zastoupení mají v pokožce prstů. Tvoří je velké, světlé buňky s krátkými cytoplazmatickými výběžky, které jsou synapticky spojeny s terminálem senzitivních nervů. Intermediární filamenty Merkelových buněk jsou tvořeny keratinocyty, obsahují také keratinové filamenty, které jsou charakteristické pro jednoduché epitely a fetální epidermu. Naopak neobsahují neurofilamentární protein.

Z těchto důvodů je ontogeneze Merkelových buněk kontroverzní. V novějších pracích a publikacích se prosazuje názor, že jde spíše o modifikované keratinocyty než neuroendokrinní buňky. V patologických stavech bývají Merkelovy buňky zmnoženy v kůži poškozené slunečním zářením. Souvislost s tímto jevem však není objasněna.

RŮZNÁ SKLADBA KŮŽE NA RŮZNÝCH ČÁSTECH TĚLA


Myslíte si, že naše kůže má jednotnou skladbu po celém těle? Mylná představa. Náš nejrozsáhlejší a nejtěžší orgán má totiž různou strukturu podle lokalizace. Struktura a také textura kůže je jiná na obličeji, patě, pod pažemi i na hlavě. Ale pojďme pěkně od začátku a podívejme se na její anatomii.

Složitost skladby kůži si uvědomíme jen při zkoumání schematického zobrazení jejího průřezu. Viditelná povrchová vrstva buněčné tkáně se nazývá „pokožkou“ /lat. epidermis/. Epitelovou vrstvu tvoří vícevrstvé ploché rohovatějící buňky - keratinocyty. Pod ní se nachází tlustší vazivová tkáň, vlastní kůže – „seša“ /lat. dermis, corium/. Vazivová tkáň se skládá z vrstev řídkého kolagenového vaziva a tuhého kolagenového neuspořádaného vaziva. Společným výrazem pro pokožku a škáru je „kutis“ /lat. cutis/. Každá zmíněná vrstva plní jinou funkci a úkoly a podle toho je rozdílně uspořádána. Těsně pod semší se rozprostírá „podkoží“, čili vrstva podkožního tukového vaziva /lat. hypodermis, subcutis/, který je považován za součást kůže, ale někdy za pojivový článek mezi kůží a svalstvem.


Podle tloušťky epidermu rozdělujeme kůži na tenkou (75 - 150 μm), která je pokryta vlasy nebo chlupy a pokrývá většinu těla; a hrubou (400 - 600 μm) bez chlupů, která pokrývá povrch dlaně a nohou.

Epiderma sestává z 5 vrstev, a to stratum basale, stratum spinosum (společně se nazývají stratum germinativum), stratum granulosum, stratum lucidum (pouze v hrubém typu pokožky, bílkovina eleidin) a stratum corneum (nacházejí se zde odumřelé bun odlupují v podobě šupin).

V epidermu se nacházejí keratinocyty, melanocyty (tvoří pigment melanin), Langerhansovy buňky (makrofágy) a Merkelovy buňky (mechanoreceptory), avšak ty pouze v hrubém typu pokožky.
 
K derivátům nebo vedlejším útvarům epidermis (odvozeným od kůže) patří vlasy, nehty, mazové a potní žlázy. Žlázový epitel mléčné žlázy vzniká z epidermis.

Vzhledem k tomu, že kůže je elastická, může se roztahovat a pokrývat velké plochy i v takových případech, jako je těhotenství nebo například. otok.

Při bližším pozorování našeho těla můžeme na určitých částech spatřit lišty a brázdy, uspořádané do charakteristických obrazců. Tyto lišty se objevují již ve 13. týdnu nitroděložního vývoje dítěte na konečcích prstů, později na částech rukou a nohou. Vzorce, které vytvářejí brázdy a lišty, se nazývají dermatoglyfy. Jsou pro každého jedince jedinečné, tvoří rozmanité kliky, obloučky a víry a jejich kombinace slouží ik identifikaci osob. Dermatoglyfy byly zejména v minulosti předmětem intenzivního zájmu medicíny, antropologie i kriminalistiky.

ÚLOHY A FUNKCE KŮŽE

Kůže hraje důležité role a spolu s ostatními kožními útvary jako jsou vlasy/chlupy, nehty, potní a mazové žlázy, tvoří geneticky podmíněný fenotyp člověka. Tyto úkoly jsou nezanedbatelné pro naše zdraví a pohodu, jedním slovem, pro život.
Její nejdůležitější funkcí je ochranná funkce. Totiž kůže funguje jako bariéra mezi okolním světem a vnitřním prostředím těla. Funguje jako mechanická a chemická bariéra a působí jako ochranná bariéra mezi vnějším prostředím a vnitřními orgány těla. Chrání nás před vnějšími vlivy:

- fyzikálními - jako jsou tlak, nárazy, odírání a jiná mechanická poškození a poranění, sluneční záření, chlad a teplo. Tukové buňky v podkoží představují jakousi vycpávku, která funguje jako tlumič nárazů a chrání svalové tkáně a jejich vazivový obal. Když je kůže vystavena určitým vnějším podnětům, rohová vrstva se zesiluje. Z tohoto důvodu se na rukou nebo nohou tvoří v případě opakovaného tření mozolu.

- chemickými - kůže má ochrannou schopnost hydrolipidického filmu a ochranného kyselého pláště, tím pomáhá chránit tělo před škodlivými alkalickými chemickými látkami;

- i biologickými - obraňuje nás před invazemi mikroorganismů, bakterií a virů. Rohová vrstva a její ochranný kyselý plášť tvoří bariéru proti bakteriím a plísním. Pokud některé projdou první obrannou linií, zareaguje imunitní systém kůže. V rámci infekčních onemocnění a alergií má také imunitní funkci.
Důležitou roli hraje v udržování konstantní tělesné teploty.

Tukové buňky v podkoží izolují tělo od chladu a tepla, avšak termoregulace se projeví i např. zúžením nebo rozšířením krevních cév. Pokud tělesná teplota příliš vzroste, přispívají k jejímu snížení potní žlázy produkcí zvýšeného množství potu a krevní cévy svým rozšířením, které umožňuje krve protékající těsně pod kůží předat teplo okolí. Pokud je člověku naopak zima, teplo se zachovává tím, že potní žlázy jsou neaktivní a v cévách dochází ke stahu.

Díky mezibuněčné hmotě a kožním žlázám je schopna do určité míry regulovat vstřebávání žádoucích i nežádoucích látek. Kůže je schopna vylučovat různé látky z těla a pocením a vylučováním solí ovlivňuje vodní režim v těle. Obsahuje přirozené hydratační faktory pocházející z mazových olejů rohové vrstvy včetně kyseliny mléčné a urey. Ty na sebe vážou vodu a pomáhají zachovávat pružnost, pevnost a vláčnost pokožky. Pokud tyto faktory chybí, kůže ztrácí vlhkost a pokud tato hodnota klesne pod 8 až 10 %, stává se drsnou, suchou, náchylnou k praskání, přestává plnit funkci ochranné bariéry. Pokožka sama má však schopnost vodu zadržovat, což umožňuje nejen zachovávat elasticitu, ale také udržovat rovnováhu tekutin a elektrolytů v organismu.
Prostřednictvím kožních pórů je kůže schopna přijímat ze vzduchu kyslík a vylučovat oxid uhličitý a vodní páry. Dýchací schopnost kůže je funkčně důležitější než vstřebávací schopnost. Tak i její omezené dýchání se projevuje různým poškozením jako jsou zarudnutí, ekzém či zapaření.

Je sídlem i senzorických orgánů. vnímání tepelných podnětů, doteků, bolestí. Obsahuje velké množství buněk citlivých na dotek, horko, bolest, tlak či svědění. Díky nervovým zakončením a obsahu velkého množství buněk je citlivá na tlak, vibrace, dotek, bolest a teplotu.
Kůže je zásobárnou energie, vstřebává látky rozpuštěné v tucích a reguluje pronikání látek zevnitř těla do okolního prostředí. Nadbytečná energie přijatá potravou se ve formě tuků uskladňuje v podkožním tukovém vazivu. Tukové buňky v podkoží slouží jako důležité uskladňovací jednotky pro živiny. Když je tělo potřebuje, pronikají do okolních krevních cév a ty je přepravují tam, kde jsou potřeba.

Působením ultrafialového záření se v kůži syntetizuje vitamín D. Kromě pozitivního vlivu na stavbu kostí se podílí na činnosti imunitního systému. Když je však pravidelně vystavována UV záření, zvyšuje se produkce melaninu v bazální vrstvě a kůže se chrání zhrubnutím a objevuje se hyperpigmentace. Také obsahuje specifickou tukovou substanci, která činí kůži prakticky vodotěsnou.
V neposlední řadě má regenerační schopnost a také komunikační. zarudnutím nebo zblednutím. Tím dáváme také náš momentální či duševní stav na vědomí okolí.
Zaujalo vás toto téma a toužíte se o něm dozvědět ještě víc?
Pro všechny poznání chtivých Soaphoristů nabízíme také výběr dalších výživných zahraničních zdrojů souvisejících s obsahem článku:
- What is the skin?
- What to know about hyperpigmentation
- Structure and functions of the skin
Podobné produkty
Zavřít
Více detailů
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Navigace

Nastavení

Více detailů
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Vytvořte si účet pokud si chcete uložit oblíbené položky.

Přihlásit se

Vytvořte si účet, pokud si chcete používat seznamy přání.

Přihlásit se