Reklamační řád

Reklamace a vrácení zboží, odpovědnost za vady Produktů

6.1. Na odpovědnost za vady Produktů, záruku a uplatnění práv z nich (reklamaci) se vztahují především ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění nejnovějších předpisů (dále jen „OZ‟), především ustanovení § 619 a nasl. OZ a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změnách zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění nejnovějších předpisů.

6.2. Provozovatel odpovídá za vady, které má dodaný Produkt při jeho převzetí Objednatelem. U Produktů prodávaných za sníženou cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla s Objednatelem sjednána nižší cena. U použitých produktů neodpovídá za vady vzniklé jejich používáním či opotřebením. Provozovatel dále neodpovídá za vady Produktů způsobené Objednatelem a/nebo jinými osobami a/nebo skutečnostmi na straně Objednatele (např. Nesprávným skladováním, údržbou či jiným používáním Produktu Objednavatelem).

6.3. Pokud se nejedná o Produkt rychle podléhající zkáze či o použitý Produkt, odpovídá Provozovatel za vady, které se vyskytnou po převzetí Produktu v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců a pokud se jedná o použitý produkt, záruční doba je 12 měsíců. Záruční doba začíná plynout od převzetí Produktu Objednatelem.

6.4. Pokud se jedná o Produkt rychle podléhající zkáze, jehož vlastní povaha a/nebo vlastnosti neumožňují délku záruční doby v rozsahu dle bodu 6.3. těchto VOP, záruční doba trvá a neskončí před uplynutím lhůty (např. doba expirace, doba minimální trvanlivosti atd.) označené na Produktu, jeho obalu či v návodu, který je k němu přiložený.

6.5. Pokud má Produkt vadu, kterou je možno odstranit, Objednatel má právo požadovat, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna a Provozovatel je povinen vadu bez zbytečného prodlení, nejpozději však ve lhůtě podle bodu 6.10. těchto VOP, odstranit. Objednatel může místo odstranění vady požadovat výměnu Produktu, nebo pokud se vada týka jen součásti produktu, výměnu součásti, pokud tím Provozovateli nevzniknou nepřiměřené náklady s ohledem na cenu Produktu či závažnost vady. Provozovatel může vždy místo odstranění vady vyměnit Produkt vadný za nepoškozený, pokud to Objednateli nezpůsobí závažné potíže.

6.6. Pokud má Produkt vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se Produkt mohl řádně používat jako Produkt bez závady, má Objednatel právo na výměnu Produktu nebo má právo odstoupit od Kupní smlouvy. Tatáž práva má Objednatel v případě, že se jedná o odstranitelné vady, avšak Objednatel nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě či pro větší počet vad Produkt řádně používat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady Produktu, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny Produktu či má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

6.7. Pokud Produkt prodávaný za nižší cenu (pro vadu, pro kterou byla s Objednatelem sjednána nižší cena Produktu) či použitý produkt má vadu, za kterou Provozovatel odpovídá, Objednavatel má místo práva na výměnu Produktu právo na přiměřenou slevu.

6.8. Reklamace Produktů se uplatňuje u Provozovatele. Reklamaci Produktů je možné upletnit písemně doručením písemné reklamace.

Adresa k doručení písemné reklamace a vrácení reklamovaného zboží:

Aenea s.r.o. Zelená 36, 

07901 Veľké Kapušany

nebo elektronicky doručením reklamace prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele.

E-mailová adresa k doručení elektronické reklamace:

info@soaphoria.eu

Při uplatňování reklamace prosím uveďte:

Způsob a datum zakoupení zboží - číslo objednávky.

Druh reklamovaného výrobku.

Popis vady, která je předmětem reklamace.

Telefonický kontakt:

+420 771 195 891

Uplatnění reklamace je možné v rámci záruční doby. Spolu s doručením reklamace (reklamačního formuláře) Provozovateli nebo bez zbytečného odkladu po jejím doručení Provozovateli, vždy však ještě v rámci záruční doby, je Objednatel povinen Provozovateli doručit i reklamované Produkty. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy byla Provozovateli doručena reklamace.

6.9. V rámci reklamace (reklamačního formuláře) je kromě jiného potřeba uvést reklamovanou vadu Produktu a Objednatelem preferovaný způsob provedení reklamace (oprava Produktu, výměna Produktu nebo jeho součásti, odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení Kupní ceny Produktu, poskytnutí přiměřené slevy z Kupní ceny Produktu). Reklamační formulář naleznete ZDE.

6.10. Provozovatel reklamaci posoudí, určí způsob provedení reklamace a reklamaci provede ihned, nejdéle však ve lhůtě 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Provedením reklamace se přitom rozumí ukončení reklamačního konání odesláním opraveného Produktu na adresu uvedenou Objednatelem v rámci reklamace, výměnou Produktu (nebo jeho součásti) a odesláním nepoškozeného Produktu (nebo nepoškozené součásti) na adresu uvedenou Objednatelem v rámci reklamace, vrácením (t.j. vyplacením) Kupní ceny Produktu na účet uvedený Objednatelem v rámci reklamace, vyplacením přiměřené slevy z Kupní ceny Produktu na účet uvedený Objednatelem v rámci reklamace,  odesláním e-mailové výzvy k převzetí plnění (výsledku reklamace - např. opraveného Produktu), ale i zamítnutí reklamace.

6.11. Výrobky sekce Zero Waste jsou balené do recyklovaného a opětovně recyklovatelného papíru nebo doypack obalu. Tyto výrobky jsou připravovány a odesílány na zakázku podle žádosti zákazníka. Protože se nejedná o produkty ve standardním balení, které by je chránilo proti poškození v průběhu přepravy ani proti vlivům okolního prostředí, nedokážeme u těchto výrobků zaručit jejich bezchybné doručení, stejně tak neneseme odpovědnost za jakékoliv poškození tohoto typu zboží zapříčiněné právě chybějícími obaly. Před zakoupením výrobků ze sekce Zero Waste zvažte, prosím, všechna rizika. Z uvedených důvodů na tyto výrobky nelze uplatnit reklamaci.

Zavřít
Více detailů
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Navigace

Nastavení

Více detailů
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Vytvořte si účet pokud si chcete uložit oblíbené položky.

Přihlásit se

Vytvořte si účet, pokud si chcete používat seznamy přání.

Přihlásit se